โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 สำนักปลัด
   
     

 


   
  (ว่าง)  
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
   
  (ว่าง)  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  
   
  นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นางสาวกันยรัตน์ ราดสาย นายภิญโญ ท่วมไธสง นางปัญญ์ลภัส โพติยะ
นักทรัพยากรบุคคล   นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    
นางสาวเนาวรัตน์ กอนเสน นางสาวกรกชกร ชูจิตร ว่าง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     
   
   
     
นายพรทวี สร้อยสน นางสาววิลาสินี  เซ็นนันท์ นางสาวศรุดา เจริญรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปฎิวัติ คงชื่น นางวรรณวิมล  พงษ์มี นายสายชล  สิงห์โตเผือก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 
นางโสภา จุลค้ำ นายรุ่งโรจน์ เจริญรัตน์  
นักการภารโรง ยาม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4817290 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน