โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นายมนัส มนูรีม  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

เบอร์โทร  085-3948782

 
   
  นางวรรณนภัส ประสังสิต  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
เบอร์โทร 097-9968289
 
นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์ นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง นายวิรวัฒน์ เศรษฐธนาศักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 082-4772029

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร  094-5415687

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 081-9402993

 
นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์ นายนันทวุฒิ  แย้มเพชร  

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เบอร์โทร 082-4772029

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเกษตร 

เบอร์โทร 082-2150353
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5344149 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน