โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 มี.ค. 2564    รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปี พ.ศ. 2563 10
  25 มี.ค. 2564    รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปี พ.ศ. 2563 11
  29 ม.ค. 2564    มาตราการการใช้ดุชยพินิจและอำนาจหน้ารที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แระจำปีงบประมาร 2564 7
  10 ม.ค. 2563    หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 7
  9 ม.ค. 2563    มาตราการการใช้ดุชยพินิจและอำนาจหน้ารที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แระจำปีงบประมาร 2563 7
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4873136 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน