โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล     ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง     พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒      
 
 
 
   


ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ช่วยคนพิการ ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีภาคทฤษฎี...

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565...

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง...

วันที่ 11 มกราคม2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ...


ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ช่วยคนพิการ ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีภาคทฤษฎี...

คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565...

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง มอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง...

วันที่ 11 มกราคม2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมกับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง แสดงเจตนาประกาศนโยบาย “งดรับชองขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด” (No Gift policy) ...

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมกันแสดงเจตนาโดยประกาศนโยบาย “งดรับชองขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด”(No Gift policy) ...

โครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ เพื่อให้เหมาะสมในการอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลบางพลวง จำนวนทั้งสิ้น 6 หลังคาเรือน...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงได้รับบริจาคเตียง...
 
 
1 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
20 ก.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
20 ก.ค. 2564 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในอบต.บางพลวง
8 ก.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา...
15 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล...
19 พ.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนัก
7 เม.ย. 2564 เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
14 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
5 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม...
1 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้...
27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกร...
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4948877 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน