โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล     บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป     แต่งตั้งรองนายกรักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกปฎิบัติราชการแทนนายก อบต.บางพลวง      
 
 
 
   


วันที่ 28 กันยายน 2565 และวันที่ 29 กันยายน 2565 มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพิกุลวนารา โรงเรียนวัดหัวไผ่ และโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม...

วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย...

สื่อ Online ความรู้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เตือนภัยระวังมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์...

88 วัน 88 หมู่บ้าน ม.1 บ้านบางพลวง...


วันที่ 28 กันยายน 2565 และวันที่ 29 กันยายน 2565 มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพิกุลวนารา โรงเรียนวัดหัวไผ่ และโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม...

วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย...

สื่อ Online ความรู้กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เตือนภัยระวังมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์...

88 วัน 88 หมู่บ้าน ม.1 บ้านบางพลวง...

แจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ม.๑ ตำบลบางพลวง ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเข้าบ้านเรือน...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

โครงการกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหลักสูตร โตไปไม่โกง...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลบางพลวง...
 
 
9 ก.ย. 2565 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
25 ก.ค. 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและท...
25 ก.ค. 2565 แต่งตั้งรองนายกรักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกปฎิบัติราชการแทน...
18 ก.ค. 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน(แบบปรนัย) ภาค ก.และ ภาค ข.
18 ก.ค. 2565 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
8 ก.ค. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ...
25 มี.ค. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ...
25 ก.พ. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ...
11 ก.พ. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 บ้า...
10 ก.พ. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ...
7 เม.ย. 2564 เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
     
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A

Social Network

แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gft Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ ปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งาน

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5291222 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน