Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางพลวง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ม.ค. 2563    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 158
  4 ต.ค. 2562    คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 157
  4 ต.ค. 2562    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 175
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 183
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 157
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 170
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 187
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 149
  2 ต.ค. 2562    การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 171
  2 ต.ค. 2562    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 153

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5594449 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน