โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2564    บันทึกรายผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7
  14 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8
  2 ต.ค. 2563    ประกาศเรื่อง มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือได้แจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 7
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 8
  8 เม.ย. 2563    บันทึกรายผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7
  5 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 7
  10 ม.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 10
  3 ต.ค. 2562    ประกาศเรื่อง มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือได้แจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 7
  20 ก.พ. 2561    ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 10
  30 พ.ย. 542    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 10
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4873168 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน