Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2567      
 
 
   


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ...

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วย นายสุดสาย จิระวัฒนโสภณ รองนายก อบต. ส.ต.อ.ธานินทร์ คล่องแคล้ว ปลัด อบต.และ นางวรรณนภัส ประสังสิต รอ...

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารตำบลบางพลวง เข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี กลุ่มเกตรกรผู้เลี้ยงปลา กับ กลุ่มเกษตรผู้ทำนา...

โครงการ อบรมส่งสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน (กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะตำบลบางพลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ...

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมด้วย นายสุดสาย จิระวัฒนโสภณ รองนายก อบต. ส.ต.อ.ธานินทร์ คล่องแคล้ว ปลัด อบต.และ นางวรรณนภัส ประสังสิต รอ...

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารตำบลบางพลวง เข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี กลุ่มเกตรกรผู้เลี้ยงปลา กับ กลุ่มเกษตรผู้ทำนา...

โครงการ อบรมส่งสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน (กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะตำบลบางพลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ลงพื้นที่ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ ที่ขาดแคลนรายได้​ มีปัญหาทางด้านสุขภาพ​ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ตลอดจนมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการภาครัฐ​...

เยี่ยม ให้กำลังใจนายไพรวัลย์ โกตน หมู่ที่ 9 ที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูก โรคหัวใจ และต้องดูแลลูกชายที่นอนติดเตียงด้วยโรคร้ายแรง...

ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ...

โครงการอบรมทักษะอาชีพการทำน้ำมันนวดกระดูกไก่ดำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ...
 
 
21 มิ.ย. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครั...
5 มี.ค. 2567 ข้อมูลระดับค่าความเค็มของแม่น้ำปราจีนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2...
14 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริ...
6 ก.พ. 2567 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-x-RAY โครงการถัง...
25 ม.ค. 2567 การป้องกันโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว
11 ม.ค. 2567 การเปิดโอกาสให้เกิดการมสวนร่วมของประชาชนหรือบุคคลภายนอก ผ่านการประช...
23 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่...
18 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องส่งสัญญาณสำหรับกระจา...
18 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่...
17 ม.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
     
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A

Social Network

  แผนการดำเนินงาน
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  การให้บริการ
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gft Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5654505 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน