Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่     แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-x-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน     การป้องกันโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว      
 
 
   


ประชาสัมพันธ์ ประกาสเจตนารมย์องค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง "งดรับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชย์อื่นใด" (No Gift policy)...

ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมบ้านและรับรองสถานะผู้สูงอายุและผู้พิการในโครงการบ้านผู้สูงอายุ ...

ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ปูพรมยกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์...

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. อบต.บางพลวง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยนายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงพร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ส.ต.อ...


ประชาสัมพันธ์ ประกาสเจตนารมย์องค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง "งดรับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชย์อื่นใด" (No Gift policy)...

ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมบ้านและรับรองสถานะผู้สูงอายุและผู้พิการในโครงการบ้านผู้สูงอายุ ...

ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ปูพรมยกอำเภอ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์...

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. อบต.บางพลวง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยนายจิตรกร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงพร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ส.ต.อ...

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่ากระเบา เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้...

ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านย่านยาว...

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำหัวไผ่ขี้เหล็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงประชุมและอำเภอบ้านสร้าง ร่วมกันรับฟังปัญหา/ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Facebook panpage ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ...
 
 
6 ก.พ. 2567 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-x-RAY โครงการถัง...
25 ม.ค. 2567 การป้องกันโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว
14 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่...
9 พ.ย. 2566 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปร...
2 พ.ย. 2566 กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการสร้างทีม ...
31 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ผู้พิการ
20 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู...
20 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ท...
10 ก.พ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 บ้า...
25 มี.ค. 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ...
15 มี.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
     
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A

Social Network

  แผนการดำเนินงาน
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน งานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  การให้บริการ
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gft Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5620914 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน