Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 สภา อบต.

นางสาวณัชทภรณ์ ละออสะอาด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 08-7146-3322

นายสวง สิงจอน  นายวารินทร์  เยือกเย็น

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 081-6631592 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 085-0187327

นางสาวณัชทภรณ์ ละออสะอาด นางอัมพร พลรักษา นายวารินทร์ เยือกเย็น นายสมใจ เจริญรัตน์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

เบอร์โทร 08-7146-3322

ส.อบต. หมู่ที่ 2

เบอร์โทร 086-8294562

ส.อบต. หมู่ที่ 3

เบอร์โทร 085-0187327

ส.อบต. หมู่ที่ 4

เบอร์โทร 082-4683435

นายประสิทธิ์ สินศิริ นายประเทือง สิงจอน นายสวง สิงจอน นายฉลาด มะโนภัย

ส.อบต. หมู่ที่ 5

เบอร์โทร 082-0470914

ส.อบต. หมู่ที่ 6

เบอร์โทร 081-3770109

ส.อบต. หมู่ที่ 7

เบอร์โทร 081-6631592

ส.อบต. หมู่ที่ 8

เบอร์โทร 084-9457393
 
นางสำเนียง มาลา นายวันชาติ ตันเสียง นายเฉลียว แขกพงษ์  

ส.อบต. หมู่ที่ 9

เบอร์โทร 081-7236496

ส.อบต. หมู่ที่ 10

เบอร์โทร 095-3614889

ส.อบต. หมู่ที่ 11

เบอร์โทร 062-2388178

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5620910 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน