Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 พ.ย. 2566    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 10
  2 พ.ย. 2566    กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ปี 2566 13
  31 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ผู้พิการ 18
  27 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พ.ศ.2566 17
  16 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและอินโฟกราฟิก 20
  16 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 19
  2 ต.ค. 2566    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 -2569 15
  2 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 -2569 14
  30 ส.ค. 2566    โรคไข้เลือดออก 34
  20 มิ.ย. 2566    วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมบ้านบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5603092 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน