Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 114
  11 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565)องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 128
  27 เม.ย. 2564    บันทึกรายผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 199
  14 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 219
  9 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 111
  2 ต.ค. 2563    ประกาศเรื่อง มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือได้แจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 186
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 197
  7 ส.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 113
  5 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 192
  10 ม.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 190

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5654500 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน