Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางพลวง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2566    การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 48
  13 ม.ค. 2566    การจัดการความรู้ 17
  5 เม.ย. 2565    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 19
  17 ม.ค. 2563    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 173
  4 ต.ค. 2562    คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 176
  4 ต.ค. 2562    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 193
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 203
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 172
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 186
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 205

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5654496 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน