Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลบางพลวงมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน พื้นที่ทั่วไปจะมีต้นพลวงขึ้นอยู่ทั่ว เป็นต้นไม้ยืนต้น มีขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตามที่มีต้นพลวง ว่า “บางพลวง" ตำบลบางพลวง เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านสร้าง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่ากระเบา    หมู่ 2 บ้านท่ากระเบา   หมู่ 3 บ้านหัวไผ่เหนือ หมู่ 4 บ้านตะเภาลาย หมู่ 5 บ้านหัวไผ่ใต้  หมู่ 6 บ้านคลองบางไซ  หมู่ 7 บ้านย่านยาว  หมู่ 8 บ้านหนองปลากราย  หมู่ 9 บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 10 บ้านวังหัวคู้  หมู่ 11 บ้านคลองสารภี 

เขตพื้นที่

       ตำบลบางพลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านสร้าง ห่างจากอำเภอบ้านสร้าง ประมาณ 7 กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 65.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,187.50 ไร่ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ.ปากพลี จ.นครนายก  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  

จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 5,698 คน     ชาย 2,787 คน     หญิง 2,9117 คน     จำนวน 1,790 ครัวเรือน

ลักษณะภูมิศาสตร์

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินเปรี้ยว  โดยมีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปราจีนบุรี (แม่น้ำบางปะกง) มีลำคลองขนาดใหญ่ 3 สาย คือ คลองบางพลวง คลองสารภี และคลองโพธิ์ เมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลาก จะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ ประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่จะทำการเกษตร คือทำนา รองลงมาการประมง คือเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และการปศุสัตว์

เช่น เลี้ยงสุกร โค กระบือ ส่วนอาชีพเสริมบางกลุ่มก็จะรวมกลุ่มทำเสริมหัตถกรรมเพื่อเป็นรายได้

การศึกษา

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ได้แก่

  - โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม

  - โรงเรียนวัดหัวไผ่

  - โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  1  แห่ง

ศาสนา

ประชากรร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันทางศาสนา ได้แก่

1. วัดพิกุลวนาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

2. วัดหัวไผ่       ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3. วัดพิทักษ์โสภณ     ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

4. โบสถ์คาทอลิก แม่พระราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง คือ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลวง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

การไฟฟ้าและประปา

ในเขตตำบลบางพลวง มีไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้แทบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 90

ส่วนการประปา ยังไม่สามารถให้บริการได้ครบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90

อุตสาหกรรม

มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง คือ

1. บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

2. บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

3. บริษัท ตั้งยู่ฮวดฮงกี่ จำกัด           ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

 

วิสัยทัศน์ อบต.

บางพลวงเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า

นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่น  บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน

คำขวัญ

บางพลวงเมืองพระ  ยึดธรรมะคำสอน

เสื่อกกแน่นอน  เสริมสร้างรายได้

ข้าวเขียวปลาชุม  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ

กุ้งใหญ่ก้ามกราม  ตำนานไก่ชนลือเลื่อง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5649507 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน