Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มี.ค. 2566    การเปิดโอกาสให้เกิดการมสวนร่วมของประชาชนหรือบุคคลภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้ น้้าเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้้าบ้านท่ากระเบา บ้านย่านยาว และบ้านท่าขี้เหล็กเพื่อให้ประชาชนและ บุคคลภายนอกได้มีส่วนรวมในการด้าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในวันที่ 20 มีนาค 14
  19 เม.ย. 2565    การเปิดโอกาสให้เกิดการมสวนร่วมของประชาชนหรือบุคคลภายนอก ผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำบ้านท่ากระเบา บ้านย่านยาว และบ้านท่าขี้เหล็กเพื่อให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 12
  25 ม.ค. 2565    การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กองทุน สปสช. ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขออนุมัติ 156
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5603052 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน