Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 การเลือกตั้ง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2564    ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง 215
  22 ก.ย. 2564    พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 211
  22 ก.ย. 2564    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 191
  22 ก.ย. 2564    คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 211
  22 ก.ย. 2564    คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 174
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5649511 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน