วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สพฐ.3 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวไผ่ขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายแยกหมู่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 479-56-0014 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สพฐ.3 โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง