วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อตู้กระจกเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) แผนที่ภาษี และทะเบียนข้อมูลทรัพย์สิน,ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง