วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน เดือนพฤศจิกายนและปิดเทอม 2563
7  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3,2,5 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 จุด รวมระยะทาง 6,628 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (วางท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (มอก.17-2532) ยาว 4 เมตร) จำนวน 4 จุด รวมระยะทาง 3,270
1  ต.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองูเหลือม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-3883 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง