วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 10 บ้านวังหัวคู้ สายวังหัวคู้ถึงสะพาน ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 สายเลียบคลองคู้กระทุ่ม ถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 4,500.00 ม. ใช้ลูกรังซ่อมแซมผิวทางปริมาณไม่น้อยกว่า 1,845.00 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกว
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน BF -150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัดอุณหภูมิอินฟาเรดเทอโมมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 8 สายบ้านหมอคม ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 9 สายหนองขาหย่างเชื่อต่อถนนเปี่ยมสมบูรณ์ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 11 สายลำอ้ายงอน ถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 2000.00 ม.ใช้ลูกรังเสริมผิวทางปริมาณไม่น้อยกว่า 620.00 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมวิทยุไร้สาย icom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี(ถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.)พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง