Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 กองการศึกษา
   
     

 


   
  นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
 
นางสาวรัชนี พราวศรี นางสาวอุษณีย์  จีนโดน นางสาวแก้วใจ ตันเสียง
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน ครู (ค.ศ.2)
 
นางสาวมาลัย เกสร นางสาวธิดารัตน์ เชื้อสุข  
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5654506 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน