Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 สำนักปลัด
   
     

 


     
   
  นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 082-4772029
 
 
-ว่าง- นายภิญโญ ท่วมไธสง นางปัญญ์ลภัส โพติยะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ นิติกร ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    
นางสาวเนาวรัตน์ กอนเสน -ว่าง- นายพงษ์ศักดิ์ พรหมใจรัก
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน 
        
นายลอนชัย จันทะแค    
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ    
นายพรทวี สร้อยสน นางสาววิลาสินี  เซ็นนันท์ นางสาวศรุดา เจริญรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางโสภา จุลค้ำ นายปฏิวัติ คงชื่น นายสายชล  สิงห์โตเผือก
นักการภารโรง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
   
  (ว่าง)  
  ยาม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5636168 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน