Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล 19 มกราคม 2539
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงนามโดย นายบรรหาร  ศิลปโอชา  ลงวันที่ 19 มกราคม 2539  หน้า 99  ข้อ (986)
"ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539

    เอกสารประกอบ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล 19 มกราคม 2539
 
ประกาศฉบับเต็ม
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5658628 คน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน