Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำหัวไผ่ขี้เหล็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ


วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำหัวไผ่ขี้เหล็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวไผ่ขี้เหล็กให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ องค์การบริการส่วนตำบล  โดย  นายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง มอบหมายให้ นายสุดสาย  จิระวัฒนะโสภณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มผู้ใช้บริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวไผ่ขี้เหล็ก พร้อมด้วย นางวรรณนภัส ประสังสิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง นางสาวปิ่นมณี ชาญชนะวิวัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด และนายภิญโญ ท่วมไธสง นิติกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี ➖➖➖➖➖➖➖ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Website ????http://www.bangpluang.go.th Facebook ????องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง Tel ???? 037 218 633