Eservice บริการประชาชน
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(Back office)
ผลประเมิน ITA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangpluang.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงประชุมและอำเภอบ้านสร้าง ร่วมกันรับฟังปัญหา/ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Facebook panpage ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงประชุมและอำเภอบ้านสร้าง ร่วมกันรับฟังปัญหา/ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Facebook panpage ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ว่าน้ำประปามีสีเหลืองขุนและมีกลิ่นเหม็น ณ หมู่ 11 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.  ดังนี้

1.ตรวจสอบปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใด 

   - เกิดจากขาดผู้ดูแลประปาเนื่องจากคณะกรรมการจุดเดิมเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าดูแลได้อย่างทั่งถึงประกอบกับบางรายเสียชีวิตแล้ว

   - ระบบประปาขาดการดูแลทำความสะอาดจึงทำให้ประปาขุ่นเหลืองมีกลิ่นเหม็น 

   - ขาดความรู้ความเข้าใจในการการใส่สารบำบัดน้ำ

2. การแก้ไขปัญหา

  - ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารประปาขุดใหม่เพื่อดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548
  - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ช่วยกันทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน ที่เป็นสาเหตุ ของการเกิดน้ำมีสีเหลืองขุ่นและมีกลิ่นเหม็น 

  - เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ในการดำเนินการเกียวกับประปา เข้าให้ความรู้และแนะนำเกียวกับระบบประปาให้สามารถดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความสำเร็จองการแก้ไขปัญหา

  - กิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 สามารถดำเนินงานได้โดยมีคณะะกรรมการชุดใหม่เข้าดำเนินการ

  - ระบบประปาหมู่บ้านมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ 

  -คณะกรรมการเข้าใจในระบบและมีความรู้ในการใช้สารปรับสภาพน้ำประปา